Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni

 

07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, TUKDER Tuğla ve Kiremit Sanayicileri Derneği “Veri Sorumlusu” olup, yükümlülüklerini yerine getirmek üzere gerekli çalışmaları yapmaktadır.

TUKDER, kendisine verilmiş olan, Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamında kişisel veri olarak sayılan bilgilerin tek başına ve/veya başka kişisel verilerle birleştirerek kullanılmak üzere toplanmasına, işlenmesine, TUKDER tarafından ilgili 3. kişi ve kurumlarla paylaşılmasına dair hakları saklıdır.

Kişisel verileriniz işbu Kanun çerçevesinde, TUKDER tarafından muhafaza edilip, vermiş olduğunuz onay kapsamında işlenecektir.

Kişisel Verileriniz;


Derneğimizin tüzüğünde yer alan amaç ve kapsamlar doğrultusunda sağlanacak hizmetlerin yasal çerçevede tam ve zamanında sunulabilmesi,
5253 sayılı Dernekler Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamındaki hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
TUKDER üyeliğinizin oluşturulması, TUKDER’ in sağladığı hizmetlerden faydalanmanız,
TUKDER tarafından hazırlanan rapor, yayın ve dernek çalışmalarından, sektörle ilgili gelişmeleri, işbirliği içinde ya da üyesi olduğumuz kurum/kuruluşlarla ilgili bilgileri ve bu kurum/kuruluşlara ilişkin paylaşımlardan,
TUKDER tarafından düzenlenen toplantı, konferans, sempozyum, panel, açık oturum, forum ile sergi, konser, spor yarışmaları, yurt içinde veya yurt dışında gezi düzenlenmesi de dahil bütün etkinlik ve organizasyon yönetimi süreçleri ile ilgili bilgilerden haberdar olmanız,
TUKDER ’in üyelerine özel olarak sağladığı faydalardan yararlandırılmanız,
İstatistiki bilgi toplama ve derleme

 

TUĞLA ve KİREMİT SANAYİCİLERİ DERNEĞİ,

çalışmalarını geliştirmek amacıyla e-posta, faks, telefon ya da posta yoluyla sadece bahsi geçen iletişimin sağlanması amacıyla kaydedilmekte ve gerektiğinde güncellenmektedir. Kanunun 11. maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olan derneğimize başvurarak aşağıda belirtilen hakları kullanabilirsiniz.

Buna göre kişisel verisi işlenen üyelerimiz;
1. Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme,
5. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme,
6. İşlenen verilerin neticesinde kişi ile bağlantılı olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme,
7. Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme haklarına sahiptirler. Kanun kapsamında yukarıda belirtilen haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı yazılı olarak Derneğimize e-posta (
bilgi@tukder.org.tr) yoluyla iletebilirsiniz.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu’ nun resmi internet sayfasından, daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.


TUKDER Tuğla ve Kiremit Sanayicileri Derneği

 

PDF OLARAK İNDIR